Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο-Προκήρυξη ΠΜΣ "Εκπαίδευση και Πολιτισμός" 2016-2017
Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, το άρθρο 3.2 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, της απόφασης της υπ’ αριθμ. 293Α΄/9-12-2016 απόφασης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου καθώς και της απόφασης της υπ’ αριθμ. 53Α΄/10-11-2016 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, καλεί τους ενδιαφερόµενους από 16/01/2017 µέχρι και τις 17/02/2017 να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

 

 1. ‘Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη’
 2. ‘Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων’
 3. ‘Αγωγή και Πολιτισμός’

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτι­σμός» είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε θέματα Εκπαί­δευσης και Πολιτισμού.

 

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

Α) Στην εξειδικευμένη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με:

 • Την αξιολόγηση των γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών τους με σκοπό την παροχή σε αυτούς κατάλληλης ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης.
 • Την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας στη σχολική τάξη.
 • Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων στη διδακτική πράξη για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών.
 • Τα σύγχρονα συστή­ματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.
 • Την αναγνώριση του ρόλου του σχολείου, της οικογένειας καθώς και του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

 

Β) Στην εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας με στόχο να αναλάβουν:

 • Καθήκοντα στελεχών Διοίκησης Σχολικών Μονάδων και Διευθύνσεων της Εκπαίδευσης.
 • Έργο Σχολικών Συμβούλων.

 

Γ)  Στην εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών καθώς και άλλων επιστημόνων και επαγγελματιών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα τέχνης και πολιτισμού έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί να:

 • Καλλιεργούν τα πολιτισμικά ενδιαφέροντα των μαθητών και την ευαισθησία τους σε θέματα πολιτισμού και σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας.
 • Επιμελούνται στα σχολεία τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, σχολικών πολιτιστικών ομίλων, έκδοση περιοδικών, δημιουργία σχολικών μουσείων, συλλογών κ.ά.
 • Αναλαμβάνουν στην εκπαίδευση, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών διαδρομών και, τέλος, δράσεις πολιτιστικού τουρισμού.
 • Υλοποιούν τις καινοτόμες δράσεις, οι οποίες οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων που διδάσκονται σε αυτό είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται στα τέσσερα (4) ακα­δημαϊκά εξάμηνα, ενώ ως ανώτατο όριο φοίτησης ορίζεται στα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ενενήντα (90) από αυτές αντιστοιχούν στα δώδεκα (12) μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και τριάντα (30) στη διπλωματική εργασία. Κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα προσφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο. Κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωµατική εργασία. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Οι τίτλοι των μαθημάτων του Προγράμματος είναι οι εξής:

 

                          ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: “Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη”

ΜΑΘΗΜΑΤA 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Παιδαγωγική Ψυχολογία

2

Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και διδακτική αποτελεσματικότητα

3

Δυσκολίες επικοινωνίας και διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική τάξη

4

Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική Ι

ΜΑΘΗΜΑΤA 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Αναπτυξιακή Ψυχολογία - Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης*

2

Εκπαιδευτική αξιολόγηση

3

Μαθησιακά προβλήματα: Διάγνωση και αντιμετώπιση

4

Μεθοδολογικές στρατηγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη σχολική τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤA 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Αναστοχαστική Παιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα

2

Σχολική συμβουλευτική

3

Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική ΙΙ

4

Σχολικά προγράμματα και γνωστικές δεξιότητες

 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: “Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων”

ΜΑΘΗΜΑΤA  1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Μεθοδολογία της έρευνας – Ειδικά θέματα ανάλυσης δεδομένων

2

Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης

3

Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

4

Οργανωσιακή συμπεριφορά- Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης*

ΜΑΘΗΜΑΤA  2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1

Εφαρμοσμένη στατιστική

2

Λήψη στρατηγικών αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων

3

Σχολική ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού-Πρακτική Άσκηση**

4

Οικονομικά της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας

ΜΑΘΗΜΑΤA  3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Νομική και διοικητική διάσταση της σχολικής διεύθυνσης

2

Διοίκηση ανθρώπινων πόρων

3

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και ηλεκτρονική διακυβέρνηση της εκπαίδευσης

4

Εφαρμοσμένη οικονομική και marketing  της εκπαίδευσης

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: “Αγωγή και Πολιτισμός”

ΜΑΘΗΜΑΤA  1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Πολιτισμός και Πολιτισμοί

2

Μαθησιακό περιβάλλον και αποτελεσματική διδασκαλία

3

Παιδαγωγική του θεάτρου

4

Διατροφή και Πολιτισμός

ΜΑΘΗΜΑΤA  2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης-Πρακτική Άσκηση***

2

Μουσειακή εκπαίδευση

3

Πολιτισμός και περιβάλλον

4

Πολιτισμός, τουρισμός και επιχειρηματικότητα- Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης*

ΜΑΘΗΜΑΤA  3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Πολιτιστικές διαδρομές

2

Πολιτισμική τεχνολογία

3

Λογοτεχνία και Τύπος στην εκπαίδευση

4

Μεθοδολογία της έρευνας

4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

 

 

*Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης, τα οποία αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, χρήση της ενσυ­ναίσθησης ως μέσου επικοινωνίας, διαχείριση του άγχους και των προβλημάτων που αφο­ρούν στη σχολική τάξη, τη σχολική μονάδα και άλλους εργασιακούς χώρους, κ.ά.

**Πρακτική Άσκηση διάρκειας 12 ωρών που αποσκοπεί στην εξοικείωση των μεταπτυχια­κών φοιτητών της κατεύθυνσης: «Διοίκηση & Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» με σύγ­χρονα μοντέλα σχολικής ηγεσίας, καθώς και στην εξέταση της αμφίδρομης σχέσης αυτής με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μέσω βιωματικών τεχνικών και πρακτικών ασκήσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων των εκπαιδευτικών οργα­νισμών.

*** Πρακτική Άσκηση διάρκειας 12 ωρών, η οποία αποσκοπεί στην εξοικείωση των μετα­πτυχιακών φοιτητών της κατεύθυνσης «Αγωγή και Πολιτισμός» με τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετά από παρακολούθηση ανάλογων δράσεων σε σχολικές μονάδες, μουσεία, ιδρύματα και φο­ρείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό και με ακόλουθο σχολιασμό και καταγραφή από­ψεων.

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει μια σειρά από δραστηριότητες ανταποδοτικού χαρακτήρα όπως:

 • Υποτροφίες «Γεώργιος Καραμπατζός».
 • Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης.
 • Φροντιστηριακές / εργαστηριακές ασκήσεις.
 • Επισκέψεις σε μουσεία.
 • Δωρεάν συμμετοχή φοιτητών σε συνέδρια-ημερίδες που διοργανώνει/συνδιοργανώνει το ΠΜΣ.
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  Παιδαγωγικών ή και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών  ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής. Επίσης,  γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των εισακτέων θα πραγματοποιηθεί μέσω: α. Μοριοδότησης των πιστοποιημένων προσόντων του κάθε υποψηφίου και β. Προσωπικής συνέντευξης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση και το φάκελο με τα δικαιολογητικά του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και την πληρότητα των φακέλων τους και συντάσσει τους πίνακες των υποψηφίων. Στη συνέχεια,  διαβιβάζει  τους  πίνακες  και  τους  φακέλους  των υποψηφίων στον Επιστημονικά Υπεύθυνο (Ε.Υ.) και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., τα οποία έχουν  την ευθύνη της διεξαγωγής των περαιτέρω διαδικασιών αξιολόγησης και τελικής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Ακολουθεί ο πίνακας των κριτηρίων μοριοδότησης των προσόντων των υποψηφίων:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

1.          Βαθμός βασικού πτυχίου

 

μέγιστο όριο: 10 μονάδες

- Άριστα (≥ 8.50)

10 μονάδες

- Πολύ καλά (6.50 έως 8.49)

6 μονάδες

- Καλά (≤ 6.49)

3 μονάδες

 

2.          Μέση βαθμολογία συναφών προπτυχιακών μαθημάτων

 

μέγιστο όριο: 6 μονάδες

- Βαθμός 8.5 - 10

                 6 μονάδες

- Βαθμός 6.5 – 8.4

                 4 μονάδες

- Βαθμός 5 – 6.4

                     2 μονάδες

 

3.          Πτυχιακή Εργασία

 

μέγιστο όριο: 4 μονάδες

- Βαθμός από 7.5 έως 10

4 μονάδες

- Βαθμός από 5 έως 7.4

2 μονάδες

 

4.          Δεύτερο πτυχίο

 

μέγιστο όριο: 4 μονάδες

- από Πανεπιστήμιο

4 μονάδες

- από ΤΕΙ

2 μονάδες

 

5.         Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας

 

μέγιστο όριο: 8 μονάδες

- Επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση)

8 μονάδες

- Επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση)

5 μονάδες

- Επιπέδου Β2 (καλή γνώση)

3 μονάδες

- Επιπέδου Β1 (μέτρια γνώση)

2 μονάδες

 

6.         Πτυχία άλλων ξένων γλωσσών πέραν της Αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Β1)

 

μέγιστο όριο: 4 μονάδες

(2 μονάδες ανά γλώσσα - μέχρι δύο γλώσσες)

 

7.         Διδακτορικό Δίπλωμα

 

9 μονάδες

 

8.         Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

 

μέγιστο όριο: 7 μονάδες

- Συναφές

7 μονάδες

- Μη συναφές

4 μονάδες

 

9.         Παρακολούθηση συναφών επιμορφωτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων κατάρτισης

 

μέγιστο όριο: 4 μονάδες

(2 μονάδες ανά σεμινάριο - μέχρι δύο σεμινάρια)

 

10.      Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική για όλες τις Κατευθύνσεις) ή σε άλλο πολιτιστικό φορέα (για την Κατεύθυνση ‘Αγωγή και Πολιτισμός’)

 

μέγιστο όριο: 5 μονάδες

- μεγαλύτερη από 10 χρόνια

5 μονάδες

- 4 έως 10 χρόνια

4 μονάδες

- 1 έως 3 χρόνια

3 μονάδες

 

11.              Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (µε κριτές)

 

μέγιστο όριο: 3 μονάδες

(1 μονάδα ανά δημοσίευση - μέχρι τρεις δημοσιεύσεις)

 

12.      Άλλο συναφές συγγραφικό έργο (π.χ. εγχειρίδια, εκπαιδευτικό υλικό)

 

2 μονάδες

 

13.      Γνώση Η/Υ από πιστοποιημένο φορέα

 

3 μονάδες

 

14.      Συστατικές επιστολές

 

μέγιστο όριο: 2 μονάδες

(1 μονάδα ανά συστατική επιστολή - μέχρι δύο συστατικές επιστολές)

 

15.      Επιστημονική συζήτηση - συνέντευξη

 

30 μονάδες

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

100 μονάδες

 

Ακολουθεί επιστημονική συζήτηση-συνέντευξη που αξιολογείται µε 30%.  Με βάση και τα αποτελέσματα της συνέντευξης συντάσσεται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με τον οποίο οι πρώτοι 45 (15 ανά Κατεύθυνση) γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του προγράμματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη  και  υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο (διατίθεται  από  τη  Γραμματεία  του Π.Μ.Σ. και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος).
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Αντίγραφο πτυχίου, με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών που προέρχονται από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
 5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας.
 6. Άλλα πτυχία Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
 7. Μεταπτυχιακοί τίτλοι (εφόσον υπάρχουν).
 8. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.
 9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 10. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).
 11. Συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος). Η μία τουλάχιστον εκ των δύο συστατικών επιστολών θα πρέπει να προέρχεται από ακαδημαϊκό δάσκαλο ενώ η δεύτερη (εάν υπάρχει) μπορεί να προέρχεται από τον επαγγελματικό χώρο του υποψηφίου.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Π.Μ.Σ.

Η φοίτηση των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και θα υλοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η φοίτηση θα πραγματοποιείται καθημερινές, δύο έως τρία απογεύματα εβδομαδιαίως. Στην Κατεύθυνση «Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή και Σάββατο.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το Πρόγραµµα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο και το συνολικό κόστος συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα σε αυτό ανέρχεται στις 3.500 € το οποίο καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις των 437,5 ευρώ κατά την έναρξη και λήξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα (σε ειδικό έντυπο, το οποίο διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου) μαζί με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο Κεντρικό κτήριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στον 1ο όροφο, γραφείο 1.06, κυρία Καραγεώργου Ελισσάβετ, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 16/01/2017 έως και τις 17/02/2017, ώρες 11.00-14.30.  

Οι αίτηση μαζί με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών μπορεί να αποσταλεί από τους ενδιαφερομένους και ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 17/02/2017), στη Διεύθυνση:

 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, και Εφαρμοσμένων Οικονομικών,

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,

Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα

 ΑΤΤΙΚΗ

(υπόψη κας Καραγεώργου Ελισσάβετ, κεντρικό κτήριο, γρ. 1.06).

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 11.00 έως 14.30 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», στην κυρία Καραγεώργου Ελισσάβετ  τηλεφωνικά στο 210-9549215 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Αθήνα,

Η Πρόεδρος του Τμήματος

 

Μητούλα Ρόϊδω, Αναπλ. Καθηγήτρια

TEDxAUEB 2017 Pre-Event: Young Horizons
Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το TEDxAUEB συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά και φέτος ξεκινά με ένα pre-event στις 13 Δεκεμβρίου στις (10:30) στο Aμφιθέατρο Αντωνιάδου με θέμα “young horizons”.

Τέσσερις νέοι και καταξιωμένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν το έργο τους, θα αναλύσουν το πώς κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο χώρο εξειδίκευσής τους και θα ορίσουν τα συστατικά της επιτυχίας τους.

Μέσα από τις ομιλίες τους θα θέσουν κίνητρα, θα δημιουργήσουν όραμα, θα εμπνεύσουν και όλοι μαζί θα αναζητήσουμε τα μονοπάτια για νέους πιο φωτεινούς ορίζοντες.

Δηλώσεις συμμετοχής

 

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις Σπουδές στο ΟΠΑ
Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για τις Σπουδές στο ΟΠΑ την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:30, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου (1ος Όροφος, Πτέρυγας Αντωνιάδου).

 Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ενημέρωση για τις παρεχόμενες από το Ίδρυμα προπτυχιακές σπουδές και τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του. Απευθύνεται σε όλους τους Καθηγητές του σχολείου και κυρίως στους Καθηγητές του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Απαραίτητη όμως είναι η προεγγραφή εδώ έως τις 5 Δεκεμβρίου 2016. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στην εκδήλωση, θα υπάρχει η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης.

 Επισυνάπτεται σχετική πρόσκληση.

Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα
Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρθρο της Ελένης Πετροπούλου

Βασικά υλικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως φαγητό και θέρμανση, στερείται το 39,9% του πληθυσμού στη χώρα, με το ποσοστό αυτό να εκτοξεύεται στο 44,5 του πληθυσμού ηλικίας 0-17 ετών! Μάλιστα σχεδόν ένα στα έξι νοικοκυριά (ποσοστό 17,7) διαμένουν σε σπίτια ακατάλληλα με διαρροές στη στέγη, υγρασία σε τοίχους, πατώματα, κ.ά. Συνολικά, περισσότεροι από 4.512.000 Έλληνες αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, με τα παιδιά να απειλούνται περισσότερο. Ενδεικτικό είναι ότι 230.774 παιδιά ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και ουσιαστικά χωρίς κανένα εισόδημα!

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στη τελευταία έκθεση -Σεπτέμβριος 2016- της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα. Στην έκθεση περιέχονται στοιχεία που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων (εργασία, υγεία, εκπαίδευση, τεχνολογία κλπ.) που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς, επίσης, και στοιχεία για την ποιότητα ζωής, όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Πιο αναλυτικά:

 

Φτώχεια - Ανισότητα
Ποσοστό 35,7% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό. Δηλαδή 3.828.500 άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή στερούνται υλικά αγαθά, το 2015. Την ίδια στιγμή, ποσοστό 18,7% του πληθυσμού, σε απόλυτους αριθμούς 1.111.300 άτομα, διαβιούν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.

Δραματικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των «ατόμων με υλικές στερήσεις», δηλαδή του πληθυσμού της χώρας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά ή στερείται, λόγω οικονομικής αδυναμίας, τουλάχιστον 3 από έναν κατάλογο 9 αγαθών και υπηρεσιών:

 • Πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, πάγιοι λογαριασμοί κ.ά.
 • Διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλα, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας.
 • Ικανοποιητική θέρμανση
 • Τηλέφωνο
 • Εγχρωμη τηλεόραση
 • Πλυντήριο ρούχων,
 • Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο
 • Διακοπές για μία εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το 2015 ποσοστό 39,9% του πληθυσμού στερείται βασικά υλικά αγαθά και υπηρεσίες με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 44,5 του πληθυσμού ηλικίας 0-17 ετών, στο 41,5% στις ηλικίες 18-64 ετών και 34,9% στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζουν 4.512.000 Έλληνες με τα παιδιά να απειλούνται περισσότερο.

Ειδικότερα, το 2015 ποσοστό 21,5% των ανδρών και 21,2% των γυναικών ζουν σε νοικοκυριά με το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα να είναι χαμηλότερο του κατωφλιού της φτώχειας, δηλαδή του 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Την ίδια στιγμή, ποσοστό 26,6% των παιδιών (ηλικίες 0-17 ετών) αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, με το ποσοστό αυτό να διαμορφώνεται στο 22,5% στις ηλικίες 18-64 ετών και στο 13,7% στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Ποσοστό 17,7% των νοικοκυριών αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθήκες στην κατοικία τους όπως διαρροή στη στέγη, υγρασία σε τοίχους, πατώματα, θεμέλια κ.ά.

Αγορά εργασίας
Το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2016) το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 24,9% έναντι 24,4% το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό απασχόλησης στο 39,1% έναντι 39,4%. Σε απόλυτους αριθμούς, το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016, οι απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, ανήλθαν σε 3.606.300 έναντι 3.641.700 το προηγούμενο τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2015) και οι άνεργοι σε 1.195.100 έναντι 1.174.700, αντίστοιχα. Μάλιστα το πρώτο τρίμηνο του έτους η ελληνική στατιστική αρχή κατέγραψε και 4.424.900 μη οικονομικά ενεργούς πολίτες. Στον πληθυσμό ηλικίας 20-64 ετών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας έφθασε στο 24,9% (1.170.000 άτομα) το πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι 24,4% το προηγούμενο τρίμηνο και στο 55,1% το ποσοστό απασχόλησης (3.533.800) έναντι 55,5% ενώ ο αριθμός των μη οικονομικά ενεργών ατόμων ανήλθε σε 1.710.800.

Κατά ομάδες ηλικιών, η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του έτους «χτύπησε» κόκκινο στις ηλικίες 15-29 ετών με το ποσοστό να φθάνει στο 40,9%. Ακολουθούν οι ηλικίες 30-44 ετών με ποσοστό ανεργίας 23,4% και 45-64 ετών με ποσοστό 20,4%. Μακροχρόνια άνεργοι είναι το 14,9% των ανδρών και το 20,7% των γυναικών στο σύνολου του εργατικού δυναμικού.

Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών που ζει σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο έφθασε το πρώτο τρίμηνο του έτους στο 12% έναντι 11,2% που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο. Σε απόλυτους αριθμούς 230.774 παιδιά ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο! Αντίστοιχα, το ποσοστό ενηλίκων ηλικίας 18-60 ετών που ζει σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο έφθασε το ίδιο διάστημα στο 18,1% (έναντι 17,7% το προηγούμενο τρίμηνο), δηλαδή 1.052.802 άτομα.

Κατανάλωση νοικοκυριών και ανέσεις κατοικίας
Φαγητό και στέγαση απορροφούν τις περισσότερες δαπάνες των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, από το σύνολο της μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες, το 20,5% αφορά τα είδη διατροφής και το 13,4% τη στέγαση. Ακολουθούν με ποσοστό 12,7% οι μεταφορές, ποσοστό 9,8% ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια και ποσοστό 7,2% η Υγεία. Από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα, μειώθηκε κατακόρυφα η κατανάλωση των νοικοκυριών ακόμη και σε βασικά αγαθά. Οι Έλληνες φαίνεται ότι στερούνται και το ψωμί, αφού η μέση μηναία κατανάλωση (στοιχεία 2014) έχει μειωθεί κατά 90,4% σε σχέση με το 2008. Κατακόρυφη πτώση καταγράφεται και στο γάλα, με τη μέση μηναία κατανάλωση να παρουσιάζει μείωση κατά 89,15%, σε σχέση με το 2008.

Η κρίση «χτύπησε» και τα τσιγάρα, με την κατανάλωσή τους να έχει πέσει στο μισό (μείωση 50,12% σε σχέση με το 2008). Αυξάνεται χρόνο με το χρόνο το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν κανένα μέσο θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Συγκεκριμένα, από 0,4% που ήταν προς κρίσης, το 2014 το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνει ότι «δεν θερμαίνεται» έφτασε στο 1,8%. Την ίδια στιγμή κατακόρυφη πτώση παρουσιάζει ο αριθμός των οικογενειών που χρησιμοποιούν καλοριφέρ με πετρέλαιο!

Επτά στα δέκα (ποσοστό 68,2%) νοικοκυριά το 2008 ζεσταινόταν με καλοριφέρ πετρελαίου έναντι 35,5% το 2014. Τα χρόνια της κρίσης καταγράφεται «στροφή» των νοικοκυριών σε ποιο οικονομικές λύσεις όπως τα καυσόξυλα και οι ηλεκτρικές συσκευές (σόμπα, αερόθερμο, καλοριφέρ). Αναφορικά με τον τύπο κατοικίας (μονοκατοικία, διαμέρισμα) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2014) προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία κατοικεί σε διαμερίσματα πολυκατοικίας (ποσοστό 59,4%) και σε ποσοστό 18,5% με ενοίκιο.

 

Πηγή: http://www.imerisia.gr/

Νόμπελ Οικονομίας 2016
Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Ο Αμερικανο-βρετανός Oliver Hart και ο Φινλανδός Bengt Holmström βραβεύονται με το Νόμπελ Οικονομίας 2016 για τη «συνεισφορά τους στη θεωρία των συμβάσεων», που βοήθησε στην κατανόηση ζητημάτων όπως η αμοιβή υψηλόβαθμων στελεχών με βάση την απόδοσή τους, ανέφερε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

«(Το έργο) θέτει τα θεωρητικά θεμέλια για τον σχεδιασμό πολιτικών και θεσμών σε πολλούς τομείς, από την νομοθεσία για τη χρεοκοπία έως το συνταγματικό δίκαιο», ανέφερε το Ίδρυμα Νόμπελ, ανακοινώνοντας τους νικητές του βραβείου που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8 εκατ. σουηδικών κορωνών (928.000 δολαρίων).

Ο Oliver Hart, που γεννήθηκε το 1948 στο Λονδίνο, είναι καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ο Bengt Holmström, που γεννήθηκε το 1949 στο Ελσίνκι, είναι καθηγητής Οικονομικών και Διοίκησης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ).

Οι ερευνητές αυτοί «ανέπτυξαν τη θεωρία των συμβάσεων, ένα εξαντλητικό πλαίσιο ανάλυσης πολλαπλών πλευρών της σύμβασης», όπως η αμοιβή διευθυντών με βάση την απόδοσή τους ή τα δίκτυα δικαιόχρησης (franchise), εξήγησε η επιτροπή του Νόμπελ.

Η εργασία του Oliver Hart βοήθησε να γίνει κατανοητό ποιες εταιρίες θα πρέπει να συγχωνεύονται και ποιο είναι το σωστό μίγμα χρηματοδότησης, καθώς και το πότε ιδρύματα, όπως τα σχολεία, θα πρέπει να ανήκουν σε ιδιώτες ή το κράτος, ανέφερε η Σουηδική Ακαδημία. Το έργο του Bengt Holmström βοήθησε στο πώς πρέπει να διατυπώνονται τα συμβόλαια για τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

«Ξύπνησα γύρω στις 4.40 και αναρωτιόμουν μήπως είχε περάσει η ώρα για να συμβεί αυτό φέτος, αλλά τότε ευτυχώς χτύπησε το τηλέφωνο», δήλωσε ο Hart σύμφωνα με τον επίσημο λογαριασμό twitter για τα βραβεία Νόμπελ. «Η πρώτη μου κίνηση ήταν να αγκαλιάσω τη γυναίκα μου και να ξυπνήσω τον μικρότερο γιο μου».

Από την πλευρά του ο Bengt Holmström δήλωσε «ευγνώμων» προς την επιτροπή που απονέμει τα βραβεία.

Το βραβείο για την Οικονομία είναι το πέμπτο Νόμπελ που ανακοινώνεται φέτος. Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι νικητές των Νόμπελ Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας και Ειρήνης. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

 

Πηγή: http://news247.gr/

Πρωτογενές έλλειμμα... γνώσεων
Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο δημόσιος διάλογος καταπιάνεται συχνά με σύνθετους οικονομικούς όρους. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τις πολιτικές συζητήσεις με φίλους, εμφανίζονται όροι όπως spreads, αναδιάρθρωση χρέους, ποσοτική χαλάρωση, πρωτογενές πλεόνασμα κ.ο.κ.

Η ευρεία αποδοχή μύθων για θέματα όπως το φερόμενο ως φουσκωμένο έλλειμμα, oι αιτίες χρεοκοπίας των ασφαλιστικών ταμείων και οι δυνατότητες του Αρτέμη Σώρρα να διασώσει τη χώρα, έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι η κοινή γνώμη –αλλά και πολλοί από όσους τη διαμορφώνουν– έχει μάλλον θολή εικόνα της οικονομικής πραγματικότητας. Η έρευνα που διεξήγαγε η ΚΑΠΑ Research (σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.500 Ελλήνων, ηλικίας 18 έως 65 ετών) για την Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει πανηγυρικά την άποψη.

Περισσότεροι από το 70% των Ελλήνων έχουν σοβαρές ελλείψεις στις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις. «Μελέτες δείχνουν ότι το επίπεδο οικονομικού αναλφαβητισμού στη χώρα είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε.» δηλώνει στην «Κ» ο Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής του Οικονομικού Παν. Αθηνών. «Ομως η κατάταξη ορισμένων σημαντικών χωρών (π.χ. Ιταλία) ήταν ακόμα χαμηλότερη από αυτή της χώρας μας». Η έρευνα της Standard & Poor’s για το 2014 τοποθετεί το επίπεδο αναλφαβητισμού στη χώρα μας στο 55%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 48%. Στις χώρες της Β. Ευρώπης (Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία), το ποσοστό κυμαίνεται κάτω από 35%.

Σύμφωνα με τον κ. Τσακλόγλου, το μικρό μέγεθος της συντριπτικής πλειονότητας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τη χρηματοοικονομική τους κατάρτιση. Οσο για τους πολιτικούς, «το επίπεδο είναι αποκαρδιωτικό, καθώς δεν είναι ασυνήθιστο το φαινόμενο να μην μπορούν να αρθρώσουν δημοσίως ένα συνεκτικό οικονομικό επιχείρημα», σημειώνει.

Ως προς την έρευνα, στην ερώτηση για τον ανατοκισμό (σχετικά με το πόσα χρήματα θα έχει στον λογαριασμό του έπειτα από πέντε χρόνια κάποιος που τοποθέτησε 1.000 ευρώ εκεί με επιτόκιο 2%), απάντησε σωστά («πάνω από 1.100 ευρώ») το 43% των ερωτηθέντων. Στην ερώτηση για τον πληθωρισμό, απάντησε σωστά –ότι μειώνεται η αγοραστική αξία καταθέσεων με επιτόκιο 1% όταν ο πληθωρισμός είναι 2%– το 78%, ενώ το 64% γνώριζε ότι οι μετοχές είναι πιο ριψοκίνδυνο επενδυτικό προϊόν από τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ομόλογα και τις καταθέσεις. Το 26% των ερωτηθέντων 25-65 ετών απάντησε σωστά και στις τρεις ερωτήσεις (το αντίστοιχο ποσοστό σε πανομοιότυπη έρευνα στη Γαλλία ήταν 34%).

Ως προς τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, σωστά απάντησε σε όλα το 50% των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου, το 36% των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 22% Λυκείου/ΙΕΚ και το 16% Γυμνασίου. Η κατηγορία με τις καλύτερες επιδόσεις ήταν οι ερωτηθέντες 35-54 ετών (29%), ενώ πιο οικονομικά αναλφάβητοι αναδείχθηκαν οι μεγαλύτεροι (55-65 ετών), μόλις ένας στους πέντε απάντησε σωστά και στις τρεις ερωτήσεις.

Οι άνδρες τα πήγαν καλύτερα από τις γυναίκες (28%-24%), ενώ οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι φάνηκαν πιο αδιάβαστοι από τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους. Τέλος, οι Αριστεροί φαίνεται να κατανοούν καλύτερα από τους Δεξιούς τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, αλλά να υπολείπονται στην κατανόηση του χρηματοοικονομικού ρίσκου.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/